Všetky sprievodné podujatia sú kvôli pretrvávajúcej pandémii presunuté na neskorší termín, ktorý vám včas oznámime.

 

Panel o slovenskej filmovej vede a kritike 2019

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

Autor príspevku o filmovej kritike: Matej Sotník

Matej Sotník je filmový distribútor a kritik. Vyštudoval bakalársky stupeň na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, filmovú scenáristiku študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, semester strávil na Katedre dokumentu pražskej FAMU. Spoluzakladal distribučnú spoločnosť Film Expanded, kde sa venuje distribučným stratégiám a marketingu. S dokumentaristami Marekom Šulíkom a Mirom Remom založili alternatívnu distribučnú platformu Dokument na kolesách. Taktiež spoluzakladal a pôsobil v produkčnej firme VIRUSfilm. Venuje sa mysleniu a písaniu o filme, viedol dokumentárnu sekciu v Kinečku, dlhšie pôsobil v kultúrnej rubrike portálu Aktuality.sk. V súčasnosti je členom redakčnej rady a vedúcim filmovej sekcie mesačníka Kapitál.

 

Okrúhly stôl na tému: Projekt ABECEDÁR ako otváranie priestorov

Úvod do diskusie – Martin Kaňuch, Jelena Paštéková, Jana Dudková, Petra Hanáková

Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková

Jana Dudková pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou niekoľkých desiatok štúdií a troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, Vlna, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, SFÚ, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, SFÚ, 2001).

Petra Hanáková absolvovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a bakalársky tiež filmovú vedu na FTF VŠMU v Bratislave. Pracovala v Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Od októbra 2020 pracuje tiež na Oddelení vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu.  Je spoluautorkou knižného profilu Pedro Almodóvar (SFÚ, 2005), monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart, 2010), je tiež spoluautorkou množstva katalógov. Publikuje napr. v Arse, Ročenke SNG, 365, Profile, Kinečku, Film.sk či Kino-Ikone.

Martin Kaňuch je absolventom odboru história a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon.

Jelena Paštéková  je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi.

 

Panel o slovenskom hranom filme 2019

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

Autorky príspevkov: Zuzana Mojžišová + Roberta Tóthová

Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková

Zuzana Mojžišová je filmová recenzentka a spisovateľka. Pôsobí ako šéfredaktorka študentského filmového časopisu Frame a učí na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU (kultúra písaného slova, oral history, filmová prax, obrazy inakosti vo filme). Okrem časopisecky a zborníkovo publikovaných článkov a štúdii vydala knižne Premýšľanie o filmových Rómoch (VŠMU, 2014), O ľuďoch a snoch (VŠMU, 2016), Za rómskym ľudom (OZ Žudro, 2017), spolu s Janou Belišovou je autorkou kníh Phurikane giľa (OZ Žudro, 2002) a O Del dživel (OZ Žudro, 2014). Napísala zbierku poviedok Afrodithé (L.C.A., 1997), novely Bon Voyage (Artforum, 2010) a Genius loci (Artforum, 2013), román Modus vivendi (Artforum, 2019) či Rozprávky na sedem dní (Artforum, 2012).

Roberta Tóthová vyštudovala scenáristiku na bratislavskej VŠMU pod vedením Dušana Dušeka a žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Karola Orbana. Po ukončení štúdia pôsobila ako filmová a kultúrna publicistka v denníku Pravda. Momentálne pre Pravdu píše o filme a kultúre ako externý redaktor, okrem toho pravidelne publikuje prevažne filmové recenzie a kritické texty v mesačníku Film.sk, kultúrno-spoločenskom mesačníku Kapitál a online filmovom magazíne Kinečko. Aktuálne pracuje na scenároch k dvom celovečerným autorským hraným filmom.

Jelena Paštéková  je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi.

 

Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2019

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

Autori príspevkov: Eva Filová + Adam Straka

Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková

Eva Filová absolvovala VŠVU a FTF VŠMU, kde pedagogicky pôsobí. Venuje sa najmä histórii slovenského filmu a publikuje v odborných časopisoch. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ, 2013), spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a niekoľkých edukatívnych  projektov. V rokoch 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala pásma krátkych filmov pre Filmotéku Kina Lumière a spolupracovala s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a inými.

Adam Straka je filmový kritik. Absolvoval Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU diplomovou prácou, v ktorej skúmal diela na pomedzí hraných a dokumentárnych postupov v slovenskej a českej kinematografii. V rokoch 2018 ‒ 2019 bol členom redakcie online časopisu Kinečko, kde doteraz prispieva. Ako filmový kritik taktiež prispieva do mesačníkov Film.sk či Kapitál. Dlhodobo ho zaujíma smerovanie filmových festivalov, z ktorých pravidelne prináša reportáže, recenzie a analýzy. V roku 2020 spoluzaložil novú distribučnú spoločnosť Film Expanded, ktorá sa zameriava na distribúciu dokumentárnych filmov, predovšetkým domácich dokumentárnych debutov.

Jelena Paštéková  je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi.

 

Panel o slovenskom animovanom filme 2019

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.

Autori príspevkov: Eva Šošková + Patrik Pašš ml.

Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková

Patrik Pašš ml. je scenárista a režisér animovaných a trikových filmov. Okrem vlastnej knižnej a krátkometrážnej filmovej tvorby sa scenáristicky, výtvarne, alebo animačne spolupodieľal na vzniku viacerých dokumentárnych a hraných projektov. V súčasnosti pôsobí na Katedre animovaného filmu FTF VŠMU ako pedagóg.

Eva Šošková je absolventkou Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Je riešiteľkou viacerých grantov, pričom sa zameriava na animovaný film, napr. Slovenská kinematografia po roku 1989 (APVV), Súčasné filmové teórie (VEGA). V Národnom projekte Digitálna audiovízia v Slovenskom filmovom ústave skúmala slovenský animovaný film do roku 1989. Ako publicistka a kurátorka spolupracovala s festivalmi Bienále animácie Bratislava, Fest Anča v Žiline, Animateka v Ljubljane. Na VŠMU samostatne vedie semináre Filmová reč a Súčasný slovenský animovaný film, ktorý vychádza z jej základného výskumu realizovaného počas doktorandského štúdia. Publikuje štúdie a odborné články (Slovenské divadlo, Kino-Ikon, Film.sk, Homo Felix) a každoročne hodnotí uplynulý rok v slovenskom animovanom filme na rôznych platformách (Film.sk, Týždeň slovenského filmu, AVF).  

Jelena Paštéková  je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi.

 

Seminár: Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy

Na režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika, pedagóga, priekopníka tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu, jedného zo zakladateľov a prvého  dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU budú spomínať jeho spolupracovníci a priatelia.

Moderátorka: Eva Filová

Eva Filová absolvovala VŠVU a FTF VŠMU, kde pedagogicky pôsobí. Venuje sa najmä histórii slovenského filmu a publikuje v odborných časopisoch. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ, 2013), spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a niekoľkých edukatívnych  projektov. V rokoch 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala pásma krátkych filmov pre Filmotéku Kina Lumière a spolupracovala s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a inými.

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK