CENA PETRA MIHÁLIKA / CENA PAVLA BRANKA / CENA ORBIS PICTUS

Tohtoroční laureáti Ceny Petra Mihálika, Ceny Pavla Branka a Ceny Orbis Pictus, ktorí boli zverejnení počas tlačovej konferencie k prehliadke Týždeň slovenského filmu 2021 si ceny osobne prevezmú na slávnostnom otvorení prehliadky Týždeň slovenského filmu 2022, v termíne 04. 04. 2022.

Cenu Petra Mihálika získala filmová a literárna historička Jelena Paštéková,

Cenu Pavla Branka získal filmový publicista a riaditeľ distribučnej spoločnosti Film Expanded Matej Sotník,

Cena Orbis Pictus patrí mesačníku o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk.

 

Cena Petra Mihálika

Film u nás sprevádzala reflexia od jeho začiatkov, či už strohá, ako bol komentár k prvému premietaniu na Slovensku z 19. decembra 1896 v Košiciach, keď noviny zaznamenali, že predstavenie kazil „vreštiaci a nezreteľne rapotajúci gramofón“, alebo knižná, ktorú otvára A Mozi (Kino, 1915) košického mestského radcu Lajosa Ékesa Körmendyho. Aby sme však mohli hovoriť o reflexii, ktorá v sebe obsahuje rozmanité disciplíny, museli sme čakať ďalšie desaťročia. Bolo prirodzené, že sformovanie filmovej vedy so všetkými jej zložkami (publicistika, historiografia, teória) sa uzavrelo až v čase, keď sa darilo aj kinematografii – v 60. rokoch.  

Proces konštituovania filmovej vedy sa neodmysliteľne spája s menom Petra Mihálika. Niežeby bol prvý, medzi jeho predchodcov patria okrem iných  v publicistike Ivan Július Kovačevič, Pavel Branko, Agneša Kalinová, Emil Lehuta, Richard Blech a ďalší, v historiografii Ivan Rumanovský, v teórii Ján Rozner, Július Pašteka, Ivan Stadtrucker, ale bol jediný, ktorý vo všetkých týchto disciplínach priniesol významné podnety.

Od niekedy amatérskeho nadšenia zberateľov historických faktov u svojich predchodcov Mihálik postúpil k textom, ktoré spĺňali náročné kritériá všeobecnej historickej vedy. V teórii spolu s kolegami transformoval do filmových úvah na Slovensku novú terminológiu, vtiahol do domáceho diskurzu problémy aj francúzskej semiotiky, aj výnimočné diela Jurija Lotmana. A v publicistike, vďaka vlastnej filmárskej praxi, vedel trefne pomenovať príčiny kvality, resp. nekvality filmového diela.

Nemenej dôležitým prínosom bolo rozšírenie študijných odborov na VŠMU v 70. rokoch o filmovú vedu. Opäť aj s inými, najmä s Martinom Slivkom, otvorili pre záujemcov šancu ponoriť sa do hlbokého štúdia filmového sveta. Keď sme s kolegami/kolegyňami uvažovali nad tým, že by bolo vhodné pripomenúť prácu tých, ktorí reflexiou tvorby, umenia, obohatili aj kinematografiu, aj slovenskú kultúru všeobecne, tak sme sa ľahko zhodli na tom, že by Cena mala niesť meno Petra Mihálika. Šírka jeho záberu, intenzita zhruba dvadsiatich rokov práce a jej kvalita sú faktormi, ktoré pre každého laureáta môžu byť dôvodmi, že s radosťou preberie ocenenie s menom tejto výraznej osobnosti slovenskej filmovej vedy.

Cena Petra Mihálika sa udeľuje počas Týždňa slovenského filmu od roku 2017. Jej doterajšími laureátmi sú hudobný skladateľ a hudobný i filmový teoretik Juraj Lexmann a filmový kritik, publicista, teoretik dokumentárneho filmu, historik, novinár a prekladateľ Pavel Branko, režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik a pedagóg Rudolf Urc a in memoriam režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg a priekopník tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu Martin Slivka a filmová a literárna historička Jelena Paštéková.

 

Cena Pavla Branka

 

Od roku 2017 sa počas Týždňa slovenského filmu udeľuje Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy ‒ t. j. teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie; alebo za významný publikačný či editorský počin v oblasti slovenskej filmovej vedy, t. j. vydané dielo v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie.
V roku 2021 k nej pribudla Cena Pavla Branka ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Pavla Branka pre rozvoj filmovej kritiky na Slovensku, pre systematickú prácu v oblasti publicistiky a popularizáciu slovenskej kinematografie a audiovízie. Cenu Pavla Branka udeľujú jej vyhlasovatelia, ktorými sú Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Slovenská asociácia producentov v audiovízii (SAPA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Občianske združenie FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie a Klub filmových novinárov (KFN) a je určená pre autora vo veku do 35 rokov. Udeľuje sa za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky a/alebo za významný publikačný či editorský počin v oblasti slovenskej filmovej vedy, t. j. vydané dielo v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie. Jej prvým laureárom sa stal publicista a riaditeľ distribučnej spoločnosti Matej Sotník.

 

Cena Orbis Pictus

Cenu Orbis Pictus udeľujú jej vyhlasovatelia, ktorými sú Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Slovenský filmový ústav, Občianske združenie FOTOFO/Stredoeurópsky dom fotografie a Klub filmových novinárov. Vyjadruje uznanie pre vydavateľa (printového, digitálneho, audiovizuálneho), alebo prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorý sa v priebehu kalendárneho roku koncepčne a kontinuálne výnimočne venoval publikovaniu reflexie filmovej (audiovizuálnej) tvorby s akcentom na vývoj, tvorbu, distribúciu a propagáciu slovenských audiovizuálnych diel. Cena Orbis Pictus bola po prvý raz udelená mesačníku o filmovom dianí Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav.

 

 

Táto web stránka používa cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke web stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prijímate súbory cookies a beriete na vedomie naše podmienky ochrany osobných údajov Viac.
OK