Týždeň
slovenského
filmu
3. - 9. apríl 2017
Kino Lumière
Bratislava
Týždeň slovenského filmu
 
 

O cene Petra Mihálika

Laudatio: Juraj Lexmann

Seminár: Peter Mihálik po tridsiatich rokoch

 

Štatút Ceny Petra Mihálika

 

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Občianske združenie FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie

zriaďujú

Cenu Petra Mihálika

ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Petra Mihálika pre rozvoj filmovej vedy na Slovensku a pre systematickú prácu v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie.

Cenu udeľujú jej zriaďovatelia, ktorými sú SFTA, SFÚ, FTF VŠMU, OZ FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie.

 • O udelení ceny hlasuje päťčlenná odborná porota zložená zo zástupcov zriaďovateľov.
 • Zriaďovateľ zmení svojho zástupcu v porote, ak je zároveň nominantom na cenu.
 • Cena sa udeľuje každoročne, porota môže cenu udeliť aj „in memoriam“.
 •  Článok II.

  1. Predmetom ocenenia je:
   • a) Celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy, t. j. teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie;
   • b) významný publikačný či editorský počin v oblasti slovenskej filmovej vedy, t. j. vydané dielo, v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie.
  2. Cena môže byť udelená aj zahraničnému autorovi (kritikovi, historikovi, teoretikovi) za významný prínos v reflexii a popularizácii slovenskej audiovízie.

   Článok III.

  1. Každý člen poroty môže nominovať 1 a viac osobností na ocenenie.
  2. O laureátovi ceny hlasuje porota z nominovaných osobností.
  3. Priebeh hlasovania riadi a zapisuje tajomník určený niektorým zo zriaďovateľov.

   Článok IV.

  1. Slávnostné vyhlásenie ceny je súčasťou podujatia Týždeň slovenského filmu.
  2. Laudatio k oceneniu pripravuje menovaný člen poroty alebo porotou oslovený odborník.
  3. Cenu odovzdáva člen poroty alebo porotou oslovený odborník.
  4. Laureát získa umelecky hodnotnú cenu ako aj finančnú odmenu.
  5. Náklady spojené s cenou zabezpečujú jej zriaďovatelia.

  V Bratislave, 17. 3. 2017